תקנון

כללי

ב.ד שרון בהפצה ישירה בע"מ ח.פ. 514373703, מרחוב רביצנקי 6 בפתח תקווה (להלן – "החברה" או "העסק") הינה הבעלים של אתר האינטרנט בכתובת cheap -shop.co.il המספק שירותי מסחר אינטרנטיים למכירת מגוון מוצרים: מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה, מוצרי צריכה לבית, צעצועים ומשחקים לילדים, מוצרי חשמל ביתיים, מוצרים נלווים לעישון ועוד (להלן – "המוצרים") למשתמשים/רוכשים במסגרתו ניתן לרכוש ממגוון מוצרי החברה דרך כרטיס אשראי רגיל ובינלאומי (להלן – "האתר").

אתר זה משמש כאתר הרשמי של העסק  ומאפשר לציבור הגולשים באינטרנט לצפות בקטלוג המוצרים, לתקשר מול העסק בנושאים שונים ולרכוש מוצרים אותם יציע העסק למכירה באמצעות האתר. כל משתמש ו/או רוכש המעוניין לרכוש מוצרים באמצעות האתר (להלן – "הרוכש") מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/ואו מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. 

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל עניין בינך ובין העסק. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה הנך מתחייב לא לעשות כל שימוש באתר. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע. 

רכישה באתר

העסק מאפשר לרכוש מוצרים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה וקלה (להלן "הקניה"). כדי לבצע הזמנה של מוצר יש להחזיק ברשותך ולהיות בעליו של כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי. כמו כן, על הגולש להיות בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

תנאי מוקדם לאישור הרכישה באתר הוא קבלת אישור של חברת האשראי לעסקת הרכישה שעליה התחייב הרוכש. במהלך הקניה יש תחילה לבחור את המוצר ולעדכן את הפרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. הגשת פרטים אישיים כוזבים ו/או שימוש במספר כרטיס אשראי גנוב הינו עבירה פלילית, ונגד מגישי פרטים כוזבים ו/או עושי שימוש במספר כרטיס אשראי גנוב יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר או לחברה או לכל צד שלישי.

התמונות המופיעות באתר הן להמחשה בלבד.

מכירה תושלם ותהא סופית רק לאחר וידוא ואישור כל הפרטים שנמסרו בעת ביצוע העסקה ובכפוף להימצאות המוצר במלאי. החברה אינה מתחייבת כי כל המוצרים המופיעים באתר מצויים במלאי החברה. בכל מקרה כל רכישת מוצר שאינו קיים במלאי, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את העסקה או להציע עסקה חלופית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית.

תשלום

המחירים באתר כוללים מע"מ. החברה רשאית מעת לעת, וללא כל הודעה נוספת, לעדכן את מחירי המוצרים המופיעים באתר וכן את תעריף המשלוחים.

למען הסר ספק, מחיר מחייב הינו מחיר המופיע ביום ביצוע ההזמנה.

החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הנחות, הטבות. החברה רשאית להפסיק ו/או להחליף ו/או לשנות את הנ"ל לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת מבלי שתחויב בהודעה מוקדמת על כך.

ביצוע התשלום באתר יקבע על ידי החברה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי ככל שתידרש למסור פרטי כרטיס אשראי או פרטי חשבון באפליקציית תשלום, עליך החובה לעשות כן באמצעות תשלום השייך לך בלבד.

מדיניות החזרות, החלפות ומשלוחים  

תתבצע בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 והתקנות הנלוות לו.

ביטול עסקה יכול להתבצע בתוך 14 ימים מהמועד בו קיבלת את המוצר, ובכפוף להחזרתו למשרדי החברה על חשבונך, באריזתו המקורית וללא פגם. ככל שבוטלה עסקה כדין, החזר כספי יתבצע בניכוי 55 מסכום הרכישה או בניכוי 100 ₪, הזול מבניהם. כל זיכוי יתבצע באותו אמצעי תשלום בו נעשה שימוש לביצוע העסקה.

המוצר יסופק וישלח באמצעות שליח מטעם החברה או ו/או באמצעות חברת שליחויות, וזאת על פי שיקול דעת בלעדי של החברה. המוצר יסופק בתוך 5 ימי עסקים ממועד הרכישה.

למען הסר ספק, החברה לא תהא אחראית לעיכובים באספקת המוצר שאינם בשליטתה, לרבות ובכלל זה, חוסר יכול ליצור עימך קשר, מסירת פרטים שגויים או כל טעם אחר הקשור ברוכש.

אחריות/ויתור
על אף שהעסק ניסה לספק מידע מדויק באתר האינטרנט כשירות למשתמשי האתר. העסק אינו נוטל על עצמו כל אחריות ואינו מציג כל מצג ביחס למידת הדיוק או השלמות של המידע כפי שפורסם באתר. העסק אינו נוטל על עצמו כל חובות או אחריות כלפי שום משתמש או צד שלישי ביחס למידע לא מדויק, שגיאות כתיב או שגיאות או השמטות ובתוכן האתר. העסק רשאי לשנות את התוכניות, המבצעים או המוצרים המוזכרים בכל עת ללא הודעה מראש. 

קניין רוחני

המידע באתר האינטרנט מוגן בזכויות יוצרים השייכות לעסק. כל הזכויות באתר, לרבות זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות הינן בבעלות מלאה ובלעדית של העסק. העיצוב והעימוד של האתר, התמונות והאלמנטים באתר מוגנים בזכויות יוצרים וכן בחוקים אחרים ואין להעתיק או לחקות אותם, בחלקם או במלואם. אין להעתיק, להפיק מחדש, לשכפל, למכור, למכור מחדש, לבקר, למסור או לנצל בכל דרך אחרת את האתר או כל חלק ממנו, לרבות הלוגו, התמונות,  הגרפיקה, או הדימויים באתר, לכל מטרה מסחרית, למעט אם ניתנה רשות מפורשת על פי תנאי שימוש אלה או אם ניתן אישור מפורש מראש של העסק, המשתמש אינו רשאי להשתמש במסגרות על מנת לכלול כל סימן מסחר, לוגו או מידע קנייני אחר.

פרטיות/סודיות

הרוכש מאשר שלא חל עליו כל חובה למסור את פרטיו וכי מסירת המידע נעשה מרצונו החופשי ובהסכמתו. הרוכש מסכים באופן מפורש לשימוש  בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא יחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד בנושא.

מסירת הפרטים על ידי הרוכש באתר, נעשית על פי רצונו של הרוכש ובהסכמתו. החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה לשמור על סודיות פרטי הרוכש שמסר בעת הרכישה. פרטים אלו ישמרו במאגר המידע של החברה ולא ימסרו לאף גורם זר אחר, אלא לצורכי תפעול האתר ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה ומסירת המוצר לרוכש.

 הדין החל ומקום השיפוט

הדין החל על פעולות באתר ותקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. כל מחלוקת בנוגע לנ"ל, תידון בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב.

כל שינוי באתר ו/או בתנאי שימושו יהא בתוקף ומחייב עם פרסומו באתר.